Aljubs i dipòsits d'aigua


Aljub Ic (zona del castell)


Aljub o safareig (actualment no es veuen restes de coberta) just a l'entrada del castell, dins la primera explanada passat el Constipador. Un dels seus costats llargs aprofita el parament de la murada de migjorn. Conserva restes de referit amb almangra a les seves parets. A l'extrem oriental es veuen les restes dels escalons d'accés. Hi ha també una pica que podria servir per decantar els fangs i altres materials abans que l'aigua entràs al dipòsit principal. 

Restes de referit amb almangra.

Restes de l'escalonada d'accés.Cocó Ic (zona del castell)


Petit cocó artificial o pica excavada a la roca mare prop de la torre de l'Homenatge.


Aljub Ib (zona del bosc del cim)


Primer dels quatre aljubs i una bassa que trobam al bosc de dalt del castell, rere el cim. En realitat es tracta d'una cadena d'aljubs que aprofiten l'aigua d'escorrentia i una petita surgència, just per damunt aquest primer aljub. Aquest, el de més amunt, és de planta circular i presenta un coll de perfil exterior circular i perfil interior quadrat.Aljub IIb (zona del bosc del cim)


Segon dels quatre aljubs i una bassa que trobam al bosc de dalt del castell, rere el cim. Més avall que el primer, cap al nord, i a la vora del tercer. És el més espectacular de tots pel que fa a l'interior. Presenta dues arcades gairebé de mig punt sobre ménsules que reforcen la volta. Conserva restes del referit amb almangra.

Forat que permet l'entrada d'aigua per la part superior.

Arrencada d'una de les dues voltes.

Vista de la bòveda sostinguda per dues arcades i l'escala d'accés.


Extrem oposat al de l'entrada de l'aigua (es veu el forat al fons) i per on es pot accedir a l'interior.

Escalonada d'accés.Aljub IIIb (zona del bosc del cim)


Tercer dels quatre aljubs i una bassa que trobam al bosc de dalt del castell, rere el cim. Més avall que el primer, cap al nord, i a la vora del segon. És el que presenta un estat més deficient, amb amenaça evident d'esfondrament. Està totalment estalonat.

Boca posterior.

Interior estalonat.Aljub IVb (zona del bosc del cim)


Darrer aljub dels quatre aljubs i una bassa que trobam al bosc de dalt del castell, rere el cim. Més avall que els tres primers i més a llevant de la bassa, per davall d'un petit forn de calç. Presenta la curiositat de no tenir un traçat ben rectangular sinó que fa una mica de volta, tal vegada per adaptar-se a les roques del terreny.

Boca nord

Interior des de la boca nord, on s'observa la curvatura cap a l'esquerra.


Interior des del forat d'entrada d'aigua, boca sud.

Vista vertical des de la boca nord.Bassa Ib (zona del bosc del cim)


Bassa gran per davall el nivell dels aljubs, prop del penya-segat que dóna damunt el bosc de s'Olivaret. Encara conserva restes d'almangra. És de traçat irregular així com també ho és el fons.